Regulamin Systemu Sugester

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sugester sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem sugester.pl oraz na innych domenach wskazujących na poszczególne części serwisu.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób :

Operator Serwisu: Sugester sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000546750 , NIP 5213690735

Serwis: serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym sugester.pl, umożliwiający dostęp do Usług

Usługa: usługa świadczona w ramach Serwisu Sugester

Użytkownik: podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy

Umowa: umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w powtarzających się okresach rozliczeniowych;

Abonament: opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym;

Okres rozliczeniowy: okres jednego roku albo inny okres rozliczania usług świadczonych w trybie abonamentowym

Cennik: aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę Usług pozostających w ofercie oraz ich cenę

Zawarcie Umowy

 1. Darmowe konto Użytkownika

  1. W celu zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail)
 2. Zawieranie umów dotyczących Usług

  1. W celu zawarcia Umowy dotyczącej konkretnej Usługi oferowanej przez Operatora Serwisu Użytkownik wybiera interesującą go opcję Abonamentu widoczną na stronie dotyczącej tej Usługi a następnie zaznacza czy wystawiona ma być faktura VAT z tytułu świadczonych usług. Użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym NIP.
  2. W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku oraz Zamówieniu za pomocą przelewu internetowego.
  3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mailem o aktywacji usługi i jej okresie abonamentowym. Wypowiedzenie umowy możliwe jest w terminie do 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego, w przeciwnym wypadku usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres abonamentowy.
  4. Po upływie danego okresu rozliczeniowego Serwis przesyła automatyczną wiadomość dotyczącą konieczności dokonania kolejnej płatności wraz z Fakturą VAT lub Paragonem do opłacenia.
 3. Płatności

  1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika podanych przy zakładaniu Konta.
  2. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Użytkownik .
  3. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu
  4. Płatności online obsługiwane są przez: PayU, Braintree lub PayPal
 4. Ogólne obowiązku Stron

  1. Serwis Sugester dostępny jest dla Abonentów przez całą dobę. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
  2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 7 dni Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
  4. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
  5. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Operator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.
  6. Usługodawca nie wyraża zgody na wysyłanie kampanii mailowych bądź SMS ze swojego konta w serwisie Sugester w imieniu innych podmiotów
  7. Usługodawca nie wyraża zgody na wysyłanie kampanii mailowych bądź SMS do baz kontaktów, do których Użytkownik nie ma prawa/kontakty nie udzieliły zgody na otrzymywanie wiadomości od Użytkownika
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z utraty danych przez Użytkownika będącej skutkiem siły wyższej lub klęsk żywiołowych.
  9. Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech ostatnich lat, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.
 5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
  3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali wyłącznie informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy, ale w każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.
  4. Użytkownik publikując post lub komentarz na forum Sugestii zgadza się na możliwość udostępnienia swojego adresu e-mail administratorowi danego forum Sugestii w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy administratorem forum a użytkownikiem.
 6. Wymagania techniczne

  1. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.
 7. Zmiana regulaminu

  1. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu.
 8. Procedura reklamacji

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info[AT]sugester.pl , lub listownie na adres: Sugester Sp. z o.o. , ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 9. Polityka Prywatności

  1. Polityka prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w opublikowanej polityce prywatności.
  2. W ramach świadczonych usług, nasz serwis może zbierać i przetwarzać dane niezbędne do świadczenia swoich usług związanych z charakterem naszej działalności i wynikających z dostępnych funkcji aplikacji.
  3. Oświadczamy, że używamy plików cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika aby tym samym umożliwić i usprawnić korzystania z naszej aplikacji. Jednak w każdej chwili możesz zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej tym samym uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Zapewniamy, że zapisywanie na komputerze użytkownika bądź każdej innej osoby odwiedzającej nasz serwis pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze i oprogramowaniu.
  4. Oświadczamy, że gromadzimy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
   - wymagają tego przepisy prawa;
   - w celu świadczenia usług lecz po uzyskaniu stosownej zgody od użytkownika;
  5. Zastrzegamy sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację użytkowników Sugestera bądź innych osób odwiedzających serwis w celu wykorzystania danych do nawiązywanej współpracy z potencjalnymi Klientami/ partnerami firmy.
 10. ODR

  1. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: info@sugester.pl.